Gebruiksvoorwaarden

Doelen reikwijdtevandeze - Gebruiksvoorwaarden

 

 1. Klantwenstprofessionele - Dienstenvan - Leverancierteontvangen - betreffendeoplossingenvoorhet (anoniem) rapporteren inzake (vermoedelijke) misstanden en de behandeling van deze zaken;

 

 1. LeverancierbiedthetPlatform;

 

 

1.  Lidmaatschap

 

 • Het lidmaatschap wordt voortgezet totdat het wordt opgezegd. Klant moet ons tevens een of meerBetaalmiddelen ‘Betaalmiddel' betekenteenactueel, geldig, geaccepteerd betaalmiddeldatvan tijdtottijdkan wordenbijgewerkt. Betalingen via account van Klant bij een derde partij vallen tevens onder het begrip Betaalmiddel. Klant geeft Leverancier toestemming om de lidmaatschapskosten voor de komende factureringscyclus af te schrijven via Betaalmiddel van Klant, tenzij Klant lidmaatschap opzegt vóór factureringsdatum (zie 'Opzeggen' hieronder).

 

 • Leverancier - kanverschillen - desoortenabonne - mentenaanbieden, waaronderspecialeaan - biedingenofabonnementendie doorderdenwordenaange - bodenincombinatie - methuneigenproductenendiensten. Voorsommigea - bonnementenkunnen andere voorwaarden en beperkingen gelden. Deze voorwaarden zullen aan Klant worden verstrekt wanneer Klant zich registreertofzullen in andere aan Klantgerichte communicatie worden vermeld. Specifieke informatie over hetlidmaatschap kanKlantvin - denopdewebsitevan - Leverancierinhetmenu ‘Mijnaccount’ (inlogvereist) endesublink‘Lidmaatschap’. Door vervolgens opdeknop ‘Bekijk’ teklikkenkan - specifiekeinformatiebekekenworden.

 

 

2.  Gratisproefperioden

 

 • Hetlidmaatschapkan meteengratis - proefperiodebeginnen. De duurvandegratis - proefperiodevanhetlid - maatschapwordt aangegeven tijdens de registratie en is bedoeld om nieuwe leden en bepaalde ex-leden de kans te geven om de dienst uit te

 

 • Leverancierbepaaltnaa - reigeninzichtofiemandinaanmer - kingkomtvooreengratisproefperi - odeenkandevoorwaardenof duur beperken om misbruik van de gratis proefperiode te voorkomen. Leverancier behoudt het recht voor om de gratis proefperiode in te trekken en het account van de Klant te blokkeren als Leverancier vaststelt dat Klant hiervoor niet in aanmerking komt. Er kunnen beperkingen gelden voor combinaties met andere aanbiedingen.

 

 • Leverancierschrijftdelid - maatschapskosten - voordekomende factureringscyclusaanheteinde vandegratisproefperiode af viahet Betaalmiddel van Klant, tenzij Klant het lidmaatschapvoorheteinde vande gratis proefperiodeopzegt. Als Klantdeprijs vanhetlidmaatschapend - eeinddatumvandegratis proefperiodewiltbekijken, gaatKlantnaar websitevan Leverancierenklikt inhetmenuopdelink + ‘Mijnaccount’(inlogvereist) endaarnaopdesublink ‘Lidmaatschap’. Doorvervolgensopdebutton ‘Bekijk’ te klikken kan Klant de gegevens omtrent de gratis proefperiode inzien.

 

3.  Factureringenopzegging

 

 • Hetlidmaatschapvoorhet - Platformwordtafgeschrevenviahet - Betaalmiddelvan - Klantopdespecifieke factureringsdatum die is aangegeven op de 'Account'-pagina. In sommige gevallen kan de betalingsdatum worden gewijzigd, bijvoorbeeld als Leverancier een bedrag niet via het Betaalmiddel van Klantkon afschrijven of als het betaalde lidmaatschap is ingegaan op een dag die in een bepaalde maand nietvoorkomt. Als Klantde volgende betalingsdatum wiltbekijken, gaatKlant naarwebsitevan - Leverancierenkliktinhet - menuopdelink ‘Mijnaccount’(inlogvereist) endaarnaopdesublink  ‘Lidmaatschap’. Door vervolgens op de button ‘Bekijk’ te klikken kan Klant de volgende betalingsdatum bekijken.

 

 • Om hetPlatform van Leverancier te gebruiken, moetKlanteen ofmeer Betaalmiddelen verstrekken. Klant geeft Leverancier toestemming om, indien primaire Betaalmiddel van Klant wordt geweigerd of indien dit Betaalmiddel niet langer beschikbaar is, de abonnementskosten af te schrijven van een van de andere Betaalmiddelen die aan account van Klant zijn gekoppeld. Klant blijft verantwoordelijk voor bedragen die Leverancier niet heeft kunnen incasseren. Als een betaling niet wordtverwerktdoor - datbijvoorbeelddevervaldatumvanhet Betaalmiddel(en) - vanKlantisverstrekeno - fhetsaldotelaagis en Klant het account niet opzegt, kan Leverancier Klant de toegang tot de dienst opschorten totdat Leverancier de kosten heeft kunnen afschrijven van een geldig Betaalmiddel. Voor het gebruik van sommige Betaalmiddelen kan de aanbieder bepaalde kosten bij Klantin rekening brengen, zoals kosten voor internationale transacties of andere kosten voor de verwerking van het Betaalmiddel van Klant. Lokale belastingen kunnen per Betaalmiddel verschillen. Voor meer informatie kan Klant contact opnemen met de aanbieder van het Betaalmiddel.

 

 • Opdepagina'Account'kanKlanthelaasBetaalmiddelennietbijwerken.Wanneerklantdus zijn/haar betaalmethode wilt veranderen zal het oude abonnement geannuleerd moeten worden, en zal er een nieuw abonnement afgesloten moeten worden.

 

 • KlantkanhetlidmaatschapvoorhetPlatformteallentijdeopzeggen.NadatKlantheeftopgezegd,behoudKlant toegang tot het platform tot het einde van de factureringsperiode. Betalingen worden niet gerestitueerd en Leverancier biedt geen terugbetaling of tegoed voor gedeeltelijke lidmaatschapsperioden.

 

AlsKlantwiltopzeggen,gaatKlantnaarwebsitevanLeverancierenkliktinhetmenuopdelink‘Mijnaccount’(inlogvereist)en daarnaopdesublink‘Lidmaatschap’.Doorvervolgensopdebutton‘Bekijk’teklikkenzalKlanteenoverzichtkrijgenvan zijn/haar lidmaatschap. Door vervolgens op de button ‘Annuleren’ te klikken achter het kopje ‘Handelingen’ kan het lidmaatschap opgezegd worden. De toegang tot het platform zal automatisch gesloten worden aan het einde van de huidige factureringsperiode. Op dezelfde pagina kan Klant tevens zien wanneer het account zal worden gesloten.

 

Als Klantaccountbij eenderdepartij als Betaalmiddelgebruikt enhetlidmaatschapwiltopzeggen,moetKlantditmogelijkdoen viadezederdepartij,bijvoorbeelddoornaar hetaccountbij dezederdepartij tegaanendaardeautomatischeverlenginguitte schakelen of door zichzelf uit te schrijven voor het lidmaatschap via deze derde partij. Klant kan de factureringsgegevens voor het lidmaatschap ook raadplegen via het account bij de desbetreffende derde partij.

 

 • Leverancierkandeabonnementenendeprijsvanhaarservicevantijdtottijd wijzigen. Prijswijzigingen of wijzigingen in abonnementen zijn echter pas 30 dagen na kennisgeving vantoepassing.

 

4.  Aangebodendiensten

 

 • GeleverdeDienstenMeldBedrijfsMisstand

 

 1. HetPlatformiseenstandaard SoftwareasaService(SaaS) -oplossingdieniethoefttewordengeïntegreerdmetdeIT- systemen van de Klant. Compatibiliteit met browserversies is gegarandeerd door de Leverancier tot het einde van de ondersteuningsdatum van de browserfabrikant.

 

 1. LeverancierbiedtKlanthetPlatform: eenwebgebaseerdeservice. Hetmeldpunt(applicatie) komtopeenexterneVPSserver van Leverancier te staan, beschermd tegen glurende blikken uit de organisatie van Klant. De melding wordt geëncrypteerd doorgegeven aan de Geautoriseerde Gebruikers binnen het bedrijf van Klant. Het IP-adres van de Melder wordt niet doorgegeven aan Klant. Het meldpunt is interactief, ook voor anonieme melders. Het is 24 uur per dag, 365 dagen per jaar

 

 1. ViahetPlatformkunnenMelders (anoniem) misstandenmeldenenhoudenzet egelijkertijddecontroleoverwatzemelden. Na ontvangst van het rapport, kan de Klant deelnemen aan een virtueel communicatiecyclus met de (anonieme) Melder. Hierdoor wordt de Klant in de gelegenheid gesteld om vervolgvragen te stellen en het rapport teverifiëren.

 

 1. Wanneerereennieuwemel dingofnieuwereactieinzakeeen (vermoedelijke) misstandisbinnengekomen, wordter automatisch een e-mailmelding (notificatie) verzondennaar eenofmeer voorafgedefinieerde e-mailadressen bij Klant (Geautoriseerde Gebruikers).

 

Een combinatie van gebruikersnaam, wachtwoord en een unieke code welke middels Google Authenticator (tweestapsverificatie) iederekeeropnieuwwordtverstrekt, geefttoegangtothetPlatform (endaarmeehetbericht). Hierdoor hebben alleen Geautoriseerde Gebruikers toegang tot de Data van het Platform.

 

Doordezezgn. tweestapsverificatieisereenextra beveiligingslaagtoegevoegd. Hackershebbendanaaneenge bruikersnaamen wachtwoord alleen niet meer genoeg om toegang tot de gevoelige Data van het Platform te krijgen.

 

 1. Debehandelingvan binnengekomenmeldingen (inclusiefeventueelaanvullendevraagstelling/ beantwoording) evenalsde afhandeling hiervan, ligt bij de Klant zelf. Geautoriseerde Gebruikers van Klant hebben toegang tot alle berichten.

 

 1. Updates vanhetPlatformzullen zonder extra kosten beschikbaar worden gesteld aan de Klant.

 

5.  Gegevensverwerking

 

 • Leverancierneemtprivacyen gegevensbeschermingserieusenistoe gewijdomtevoldoenaande Europeseregelsvoor gegevensbescherming en privacy. Om dit te garanderen, volgt Leverancier de volgende richtlijnen:

 

 1. Toegang tot alle vertrouwelijke en Persoonsgegevens betreffende de Klant bij de Leverancier is beperkt tot de werknemers vandeLeverancierdievoorde Klantwerken; elkeindividuele medewerkerheeft eenstriktegeheimhou dingsovereenkomstmet Leverancier gesloten.

 

 1. Alleonderaannemersvan Leveranciermettoegangtotvertrouwe lijkeenpersoonlijkegegevenshe bbenondertekende vertrouwelijkheidsov ereenkomsten met Leverancier. Verder heeft Leverancier procedures ingesteld om de toegang tot vertrouwelijke en persoonlijke gegevens voor onderaannemers te minimaliseren.

 

 1. Leverancierheeftspecifie kemaatregelenenproce duresopgesteldomaandegeg evensbeschermingsregelste

 

 1. Om de anonimiteit van Melders te garanderen, zal Leverancier nooit gegevens zoals het gebruikt IP-adres, aan de Klant overdragen.Alshetberichtzelfeenernstigeovertreding,een criminelehandelingofduidelijkeenfrequent misbruikvanhet systeem is, kan deze informatie worden overgedragen aan gerechtelijke en / of geautoriseerde agentschappen.

 

 • Klant dient tevens akkoord te gaan met de Gegevensverwer kingsovereenkomst. De Gegevensverwerkingsovereenkomst omvat alle maatregelen betreffende de bescherming van persoonsgegevens. De Gegevensverwer kingsovereenkomst is van krachtvoordeduurvan hetabonnement. Hetwordt automatischbeëindigdbij beëindigingvanhetlidmaat schapenkanniet worden beëindigd zolang deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn.

 

6.  Intellectueleeigendomsrechten

 

Metbetrekking totdeintellectueleeigend omsrechtenzijndevolgendebepalin genvantoepassingmetbetrekking totdeonline toegang en gebruik van het Platform:

 

 • DelicentiedieaanKlantwordt verleendvoortoegangtoten gebruikvanhetPlatformisnietin clusiefoverdrachtvan eigendom van het Platform aan Klant.

 

 • Klantisdeexclusievee igenaarvanallegegevens diedoorofnamens Klantenallenwordenverstrekt, gegevens diezijn opgeslagen, verwerkt en / of verwerkt door het Platform ("Data"), inclusief alle intellectuele eigendomsrechten in en op dergelijke Data.

 

 • Leverancierheeftgeeneigen domsrechtenofgebruiksrecht eninwelkevormdanookopofaan dergelijkeData, behalvehet rechtom:

 

 1. hetPlatformaan tebiedenvolgensdeze
 2. Data,welkeanoniemzijngemaakt, tegebruikenvoorstatistischee nonderzoeksdoeleinden. Zieookartikel2

 

 

7.  Licenties

 

 • Leverancierverleenthierbijaan Klantdelicentievoortoegang totengebruikvan hetPlatformvoordedoeleindenende duur van het abonnement.

 

 • Dehieronderverleen delicentievande Klantomvathetrechtom Geautoriseerdegebruikers hetrechtteverlenenomhet Platform te gebruiken zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden.

 

 • Klantdraagtde volledigeverantwoordelijkheidjegens Leveranciervoorelkgebrui kvanhet Platformdoorelke Geautoriseerde gebruiker.

 

 • Leverancierstaater voorinengarandeertdathija ldenodigerechtenenlicenties voorhetPlatformzalverlenenaan

 

 

8.  Vertrouwelijkheid

 

 • In verband met zijn diensten zal de Leverancier kennis nemen van rapporten en informatie met betrekking tot de Klant, zijn bedrijf of zijn werknemers. Al deze informatie, die aan Leverancier in welke vorm dan ook in verband met zijn onderstaande servicesenalleandereele mentenindedefinitie (zieDefinities) wordtbekendgemaakt, is"VertrouwelijkeInformatie" genoemd.

 

 • Leverancierzalgeen Vertrouwelijke Informatiebeken dmakenaanande repersonendandeaangewe zenmedewerker(s) van Klant, noch zal het Vertrouwelijke Informatie gebruiken voor enig doel, anders dan in verband met de aan Klant verleende diensten onder deze Gebruiksvoorwaarden. Wanneer berichten door Leverancier worden gebruikt voor statistische en wetenschappelijke doeleinden dan zullen er geen inhoudelijke gegevens met betrekking tot het bericht (bijvoorbeeld persoonsgegevens en naam van de Klant) worden gebruikt.

 

 • Onderaannemers zijn ook gebonden aan de paragraaf vertrouwelijkheid in deze Gebruiksvoorwaarden. Daarom zal de Leverancier ervoor zorgen dat elke onderaannemer een vertrouwelijkheidsovereenkomst ondertekent, die een soortgelijke geheimhoudingsplichtoplegt. Hetgaatdanomiedereond eraannemerdiebetrokkenis bijenigeactiviteitmetbetrekkingtotde

 

 • Doorgebruiktemakenvandedoor Leveranciergeleverdediensten, verkrijgtKlantkennisvan,eninzicht ininformatiedieals Vertrouwelijke Informatiekanwordenaangemerkt. Devolgendeinformatiekan wordengecategoriseerdals vertrouwelijk,maar niet beperkt tot, alle (voorbeeld) informatie verstrekt aan Klant tijdens de installatie en implementatiefase en alle Platform- schermen. Klant zal deze informatie enkel gebruiken met betrekking tot de geleverde dienst en zal geen informatie in welke vorm dan ook openbaren aan derden zonder voorafgaande toestemming van de Leverancier.

 

 • In geval van overtreding door Klant, Leverancier of zijn werknemers of door onderaannemers van de vertrouwelijkheidsverp lichtingenzoalsgespecificeerdindeze Gebruiksvoorwaarden, isdegeschondenpartijverplichtomde andere partij een vergoeding te betalen voor de schade met een maximum van één keer de jaarlijksebijdrage.

 

9.  Overmacht,gebruikPlatform

 

 • Leverancier zalKlantperinternet toegang verschaffen tot demedewerkers-en Klantinterfaces vanhetPlatform. Leverancier is echter niet aansprakelijk indien zij niet aan haar contractuele verplichtingen kan of heeft kunnen voldoen als gevolg van stroomstoringen, netwerkstoringen, computervirussen, hetuitvallenvanservers, ontruimingenenevacua tiesinhetbedrijfof de bedrijfsomgevingvan Leverancierenwer kstakingenofandereacties doorhetpersoneelvan Leverancier, haartoeleveranciersof distributeurs daaronder begrepen.

 

 • Ingevalvanovermachtza lKlantnooitoftenimmerscha devergoedingen / ofcompensatievanLeverancier

 

 • Klantisverantwoordelij kvoordeaanschafenbe heervanapparatuur, verbindingenenprog rammatuurvoorde toegangen gebruik van het Platform (zoals computers internetverbinding, tablets) en is zich ervan bewust dat Leverancier ten dele afhankelijk is van de fabrikanten en ontwikkelaars van die apparatuur en programmatuur.

 

 • Voorhetgebruikvanhet Platformzijndata - ofinternetverbindingenvereist. Klantdientzelfzorg tedragenvooreen werkende verbinding en draagt zelf de kosten daarvan.

 

 • Leverancier verleent geen enkele garantie met betrekking tot ongehinderd gebruik, afwezigheid van belemmeringen, onafgebrokenofon gehinderdetoegangtothet Platform, noch enigeanderegarantie dienietexplicietin dezeovereenkomstis

 

 • Leverancier behoudt zich het recht voor om het Platform op elk moment en om welke reden dan ook te wijzigen, te onderbreken, bepaaldefunctiesoffunctionaliteitenen /ofrubriekentoetevoegenof teverwijderen, wezenlijkteveranderen, te vervangen of te laten vervallen.

 

 • Leverancierisgerechtig donderhoudswerkzaamhe denuittevoerenaanenveran deringenaantebrengenin dewijzevan gebruik van en de toegang tot het Platform, waaronder mede begrepen procedurele en/of technische wijzigingen en/of wijzigingen in de levering evenals in de inhoud en uiterlijke verschijningsvorm van het Platform.

 

 • Leverancieris gerechtigdom Klantmetonmiddellij keingangenzondertoteniges chadevergoedinggehoudentezijnde toegang tot het Platform te ontzeggen, indien en zodra zij redelijke gronden heeft om te vermoeden dat de Gebruiker het Platformgebruiktopeen wijzedieinstrijdismethetbepaalde indezeGebruiksvoorwaarden, dewetofmethetgeeninhet maatschappelijk verkeer betaamt.

 

 

10.   Beperkteaansprakelijkheid, verzekering

 

 • Deaansprakelijkheidvande Leverancierzalbeperktblijventot eenbedragdatovereen komtmetdedekkingvanzijn verzekering tegen algemeen / professioneel / cyber & gegevensrisico.

 

 

11.   Onderaanneming

 

 • Zowordtergebruikgemaakt van een onderaannemer welke betrokken is bij het proces IT-onderhoud en ontwikkeling en een onderaannemer welke is betrokken bij de huisvesting van servers- en internetproviders.

 

 

12.   Ongeautoriseerdgebruik

 

 • Alshetpubliektoegan gheefttothetPlatform, wordthetsysteemenigszins kwetsbaarvoorongeoor loofdgebruik (bijvoorbeeld nepmeldingen, testmeldingen, grappen, etc.).
 • Terpreventievanspam /grappeniserbewustvoorge kozenomgeenalgemenee - mailonderdrukkingtoetepassen. Reden hiervoor is dat wanneer bijvoorbeeld het limiet op 4 per uur wordt gezet, en een spammer/aanvaller het op het systeemheeft

 

gemunt, hij/zijdezelimietbereikt. Eenéchtemelding (dooreenlegitiememelder) komtdan nietmeerbinnen, eneigenlijkis dan het doel van de spammer/aanvaller al bereikt.

Quaspambotszalhetnage noegnietmogelijkzijn, aangezien ereenaantalsta ppentussenzitten, ditkaneenstandaard geautomatiseerd script niet volledig doorlopen.

 

 • Zowelbehandelingal safhandelingvanbinnenge komenmeldingendoorongeoor loofdgebruik (bijvoorbeeldnepmeldingen, testmeldingen, etc.) zullen plaatsvinden door de Klant zelf.

 

 

13.   Toepasselijkrechten geschillen

 

Op deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Leverancier en Klant zullen een geschil, voortvloeienduito fverbandhoudendmetdeze Gebruiksvoorwaarden, proberenopte lossenopeenminnelijkemanier. Inhet geval dat dergelijke pogingen zouden mislukken, zal de zaak worden voorgelegd aan een bevoegde rechtbank in Nederland.

 

 

14.   Diversen

 

Klantenondersteuning. Als Klant meer wilt weten over dienst van Leverancier, gaat Klant naar website van Leverancier en kliktinhetmenuopdelink ‘Mijnaccount’ (inlogvereist) endaarna  op  de sub link ‘Documenten’. Hier wordt vervolgens  een lijst gepresenteerd met de handleidingen. Mocht Klant extrahulp nodig hebben dan kan Klant via de sub link ‘Support’ de helpdesk van Leverancier bezoeken.

 

Van kracht blijvende bepalingen. Als een of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettig of niet- afdwingbaarwordengeacht, blijvendegeldigheid, wettigheid enafdwingbaarhei dvanderesterende bepalingenonverminderd van kracht.

 

Wijzigingeninde Gebruiksvoorwaarden. Leverancierkandeze Gebruiksvoorwaarden vantijdtottijdwijzigen. Leverancier stelt Klant minimaal 30 dagen voordat dergelijke wijzigingen op Klant van toepassing zijn, op de hoogte.

 

Elektronische communicatie. Leverancier stuurt Klant informatie over zijn/haar account (zoals betalingsautorisaties, facturen, wachtwoordwijzigingen, bevestigingsberichtenenkennisgevingen) uitsluitendinelektronischevorm, bijvoorbeeldvia e-mail naar het e-mailadres dat Klant heeft opgegeven bij de registratie.

 

 

Laatstbijgewerkt:18juni 2022

Gebruiksvoorwaarden

 1. Klant wenst professionele - Diensten van - Leverancier te ontvangen - betreffende het Meldplatform  dat oplossingen biedt voor het (anoniem) rapporteren inzake (vermoedelijke) misstanden en de behandeling van deze zaken;

 2. Leverancier biedt het Meld Platform aan Klant aan.

1.  Lidmaatschap

1.1 Het lidmaatschap wordt voortgezet totdat het wordt opgezegd door de Klant. De Klant verstrekt ons tevens een of meer Betaalmiddelen ter betaling van de afgenomen dienst; het eigen operationele meld platfom. Als ‘Betaalmiddel'  wordt hier bedoeld een actueel, geldig, geaccepteerd betaalmiddel dat van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt. Betalingen via het account van de Klant kan bij een derde partij vallen tevens onder het begrip Betaalmiddel. Klant geeft Leverancier toestemming om de lidmaatschapskosten voor de komende factureringscyclus af te schrijven via het verstrekte Betaalmiddel van Klant, tenzij Klant lidmaatschap opzegt vóór factureringsdatum (zie 'Opzeggen' hieronder).

1.2 Leverancier kan verschillen de soorten abonnementen aanbieden, waaronder speciale aanbiedingen of abonnement en die door derden worden aangeboden in combinatie met hun eigen producten en diensten. Voor sommige abonnementen kunnen andere voorwaarden en beperkingen gelden. Deze voorwaarden zullen aan Klant worden verstrekt wanneer Klant zich registreert of zullen in andere aan Klantgerichte communicatie worden vermeld. Specifieke informatie over het lidmaatschap kan Klant vinden op de website van Leverancier in het menu ‘Mijn account’(inlog vereist)  en de sub link‘Lidmaatschap’. Door vervolgens op de knop ‘Bekijk’ te klikken kan specifieke informatie bekeken worden.

2.  Gratis proef periode

2.1 Het lidmaatschap kan met een gratis proef periode beginnen. De duur van de gratis proef periode van het lidmaatschap wordt aangegeven tijdens de registratie en is bedoeld om nieuwe leden en bepaalde ex-leden de kans te geven om de dienst te leren kennen.

2.2 Leverancier bepaalt naar eigen inzicht of iemand in aanmerking komt voor een gratis proef periode een kan de voor waard en of duur beperken om misbruik van de gratis proefperiode te voorkomen. Leverancier behoudt het recht voor om de gratis proefperiode in te trekken en het account van de Klant te blokkeren als Leverancier vaststelt dat Klant hiervoor niet in aanmerking komt. Er kunnen beperkingen gelden voor combinaties met andere aanbiedingen.

2.3 Leverancier schrijft de lidmaatschapskosten voor de komende factureringscyclus aan het einde van de gratis proefperiode af via het Betaalmiddel van Klant, tenzij Klant het lidmaatschap voor het einde van de gratis proefperiode opzegt. Als de Klant de prijs van het lidmaatschap en de eind datum van de gratis proefperiode wilt bekijken, gaat Klant naar website van Leverancier en klikt in het menu op de link ‘Mijn account’ (inlog vereist) en daarna op de button ‘Lidmaatschap’. Door vervolgens op de button ‘Bekijk’ te klikken kan Klant de gegevens omtrent de gratis proefperiode inzien.

3.  Facturering en opzegging

3.1 Het lidmaatschap voor het Platform wordt afgeschreven via het Betaalmiddel van Klant op de specifieke factureringsdatum die is aangegeven op de 'Account'-pagina. In sommige gevallen kan de betalingsdatum worden gewijzigd, bijvoorbeeld als Leverancier een bedrag niet via het Betaalmiddel van Klant kon afschrijven of als het betaalde lidmaatschap is ingegaan op een dag die in een bepaalde maand niet voorkomt. Als Klant de volgende betalingsdatum wilt bekijken, gaat Klant naar website van Leverancier en klikt in het menu op de link ‘Mijn account’ (inlog vereist) en daarna op de link ‘Lidmaatschap’. Door vervolgens op de button ‘Bekijk’ te klikken kan Klant de volgende betalingsdatum bekijken.

3.2 Om het Platform van Leverancier te gebruiken, moet Klant een of meer Betaalmiddelen verstrekken. Klant geeft Leverancier toestemming om, indien primaire Betaalmiddel van Klant wordt geweigerd of indien dit Betaalmiddel niet langer beschikbaar is, de abonnementskosten af te schrijven van een van de andere Betaalmiddelen die aan account van Klant zijn gekoppeld. Klant blijft verantwoordelijk voor bedragen die Leverancier niet heeft kunnen incasseren. Als een betaling niet wordt verwerkt doordat bijvoorbeeld de verval datum van het Betaalmiddel(en) van Klant is verstreken of het saldo te laag is en Klant het account niet opzegt, kan Leverancier Klant de toegang tot de dienst opschorten totdat Leverancier de kosten heeft kunnen afschrijven van een geldig Betaalmiddel. Voor het gebruik van sommige Betaalmiddelen kan de aanbieder bepaalde kosten bij Klant in rekening brengen, zoals kosten voor internationale transacties of andere kosten voor de verwerking van het Betaalmiddel van Klant. Lokale belastingen kunnen per Betaalmiddel verschillen. Voor meer informatie kan Klant contact opnemen met de aanbieder van het Betaalmiddel.

3.3 Op de pagina 'Account' kan Klant helaas Betaal middelen niet bijwerken. Wanneer klant dus zijn/haar betaalmethode wilt veranderen zal het oude abonnement geannuleerd moeten worden, en zal er een nieuw abonnement afgesloten moeten worden.

3.4 Klant kan het lidmaatschap voor het Platform te allen tijde opzeggen. Nadat Klant heeft opgezegd, behoud Klant toegang tot het platform tot het einde van de factureringsperiode. Betalingen worden niet gerestitueerd en Leverancier biedt geen terugbetaling of tegoed voor gedeeltelijke lidmaatschapsperioden.

Als Klant wilt opzeggen, gaat Klant naar website van Leverancier en klikt in het menu op de link ‘Mijn account’ (inlog vereist)en daarna op de link ‘Lidmaatschap’. Door vervolgens op de button ‘Bekijk’ te klikken zal Klant een overzicht krijgen van zijn/haar lidmaatschap. Door vervolgens op de button ‘Annuleren’ te klikken achter het kopje ‘Handelingen’ kan het lidmaatschap opgezegd worden. De toegang tot het platform zal automatisch gesloten worden aan het einde van de huidige factureringsperiode. Op dezelfde pagina kan Klant tevens zien wanneer het account zal worden gesloten.

Als Klant account bij een derde partij als Betaalmiddelgebruikt en het lidmaatschap wilt op zeggen, moet Klant dit mogelijk doen via deze derde partij, bijvoorbeeld door naar het account bij deze derde partij te gaan en daar de automatische verlenging uit te schakelen of door zichzelf uit te schrijven voor het lidmaatschap via deze derde partij. Klant kan de factureringsgegevens voor het lidmaatschap ook raadplegen via het account bij de desbetreffende derde partij.

3.5 Leverancier kan de abonnement en en de prijs van haar service van tijd tot tijd wijzigen. Prijswijzigingen of wijzigingen in abonnementen zijn echter pas 30 dagen na kennisgeving van toepassing.

4.  Aangeboden diensten

4.1 Geleverde Diensten door MeldBedrijfsMisstand

a) Het Platform is een standaard Software as a Service (SaaS) - oplossing die niet hoeft te worden geïntegreerd met de IT- systemen van de Klant. Compatibiliteit met browserversies is gegarandeerd door de Leverancier tot het einde van de ondersteuningsdatum van de browserfabrikant.

b) Leverancier biedt Klant het Platform: een webgebaseerde service. Het meldpunt (applicatie) komt op een externe VPS-server van Leverancier te staan, beschermd tegen glurende blikken uit de organisatie van Klant. De melding wordt geëncrypteerd doorgegeven aan de Geautoriseerde Gebruikers binnen het bedrijf van Klant. Het IP-adres van de Melder wordt niet doorgegeven aan Klant. Het meldpunt is interactief, ook voor anonieme melders. Het is 24 uur per dag, 365 dagen per jaar

c) Via het Platform kunnen Melders(anoniem) misstanden melden en houden ze tegelijkertijd de controle over wat ze melden. Na ontvangst van het rapport, kan de Klant deelnemen aan een virtueel communicatiecyclus met de (anonieme) Melder. Hierdoor wordt de Klant in de gelegenheid gesteld om vervolgvragen te stellen en het rapport te verifiëren.

d) Wanneer er een nieuwe melding of nieuwe reactie in zake een (vermoedelijke) misstand is binnengekomen, word ter automatisch een e-mailmelding (notificatie) verzonden naar een of meer vooraf gedefinieerde e-mailadressen bij Klant (Geautoriseerde Gebruikers).

Een combinatie van gebruikersnaam, wachtwoord en een unieke code welke middels Google Authenticator (tweestapsverificatie) iedere keer opnieuw wordt verstrekt, geeft toegang tot het Platform (en daarmee het bericht). Hierdoor hebben alleen Geautoriseerde Gebruikers toegang tot de Data van het Platform.

Door de tweestapsverificatie is er een extra beveiligingslaag toegevoegd. Hackers hebben dan aan een gebruikersnaam en wachtwoord alleen niet meer genoeg om toegang tot de gevoelige Data van het Platform te krijgen.

e) De behandeling van binnengekomen meldingen (inclusief eventueel aanvullende vraag stelling/ beantwoording) even als de afhandeling hiervan, ligt bij de Klant zelf. Geautoriseerde Gebruikers van Klant hebben toegang tot alle berichten.

f) Updates van het Platform zullen zonder extra kosten beschikbaar worden gesteld aan de Klant.

5.  Gegevensverwerking

 5.1 Leverancier neemt privacy en gegevens bescherming serieus en is toegewijd om te voldoen aan de Europese regels voor gegevensbescherming en privacy. Om dit te garanderen, volgt Leverancier de volgende richtlijnen:

a) Toegang tot alle vertrouwelijke en Persoonsgegevens betreffende de Klant bij de Leverancier is beperkt tot de werknemers van de Leverancier die voor de Klant werken; elke individuele medewerker heeft een strikte geheimhoudingsovereenkomst met Leverancier gesloten.

b) Alle onderaannemers van Leverancier met toegang tot vertrouwelijke en persoonlijke gegevens hebben ondertekende vertrouwelijkheidsovereenkomsten met Leverancier. Verder heeft Leverancier procedures ingesteld om de toegang tot vertrouwelijke en persoonlijke gegevens voor onderaannemers te minimaliseren.

c) Leverancier heeft specifieke maatregelen en procedures opgesteld om aan de gegevensbeschermingsregels te voldoen

d) Om de anonimiteit van Melders te garanderen, zal de Leverancier nooit gegevens zoals het gebruikt IP-adres, aan de Klant overdragen. Als het meld bericht een ernstige overtreding, een criminele handeling of duidelijk een frequent misbruik van het systeem is, kan deze informatie worden overgedragen aan gerechtelijke en / of geautoriseerde agentschappen.

5.2 Klant dient tevens akkoord te gaan met de Gegevensverwerkingsovereenkomst. De Gegevensverwerkingsovereenkomst omvat alle maatregelen betreffende de bescherming van persoonsgegevens. De Gegevensverwerkingsovereenkomst is van kracht voor de duur van het abonnement. Het wordt automatisch beëindigd bij beëindiging van het lidmaatschap en kan niet worden beëindigd zolang deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn.

6.  Intellectuele eigendomsrechten

Met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten zijn de volgende bepalingen van toe passing met betrekking tot de online toegang en gebruik van het Platform:

6.1 De licentie die aan Klant wordt verleend voor toegang tot en gebruik van het Platform is niet inclusief overdracht van eigendom van het Platform aan Klant.

6.2 Klant is de exclusieve eigenaar van alle gegevens die door of namens Klant en allen worden verstrekt, gegevens die zijn opgeslagen, verwerkt en / of verwerkt door het Platform ("Data"), inclusief alle intellectuele eigendomsrechten in en op dergelijke Data.

6.3 Leverancier heeft geen eigendomsrechten of gebruiksrechten in welke vorm dan ook op of aan dergelijke Data,behalve het recht om:

 1. het Platform aan te bieden volgens deze
 2. Data, welke anoniem zijn gemaakt, te gebruiken voor statistische en onderzoeksdoeleinden. Zie ook artikel 2.

7.  Licenties

7.1 Leverancier verleent hierbij aan Klant de licentie voor toegang tot en gebruik van het Platform voor de doeleinden en de duur van het abonnement.

7.2 De hieronder verleende licentie van de Klant omvat het recht om Geautoriseerde gebruikers het recht te verlenen om het Platform te gebruiken zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden.

7.3 Klant draagt de volledige verantwoordelijkheid jegens Leverancier voor het gebruik van het Platform door elke Geautoriseerde gebruiker.

7.4 Leverancier staat er voor in en garandeert dat hij al de nodige rechten en licenties voor het Platform zal verlenen aan de Klant.

8.  Vertrouwelijkheid

 8.1 In verband met zijn diensten zal de Leverancier kennis nemen van rapporten en informatie met betrekking tot de Klant, zijn bedrijf of zijn werknemers. Al deze informatie, die aan Leverancier in welke vorm dan ook in verband met zijn onderstaande services en alle andere elementen in de definitie (zie Definities) wordt bekend gemaakt, is"Vertrouwelijke Informatie" genoemd.

8.2 Leverancierzal geen Vertrouwelijke Informatie bekend maken aan andere personen dan de aangewezen medewerker(s)van Klant, noch zal het Vertrouwelijke Informatie gebruiken voor enig doel, anders dan in verband met de aan Klant verleende diensten onder deze Gebruiksvoorwaarden. Wanneer berichten door Leverancier worden gebruikt voor statistische en wetenschappelijke doeleinden dan zullen er geen inhoudelijke gegevens met betrekking tot het bericht (bijvoorbeeld persoonsgegevens en naam van de Klant) worden gebruikt.

8.3 Onderaannemers zijn ook gebonden aan de paragraaf vertrouwelijkheid in deze Gebruiksvoorwaarden. Daarom zal de Leverancier ervoor zorgen dat elke onderaannemer een vertrouwelijkheidsovereenkomst ondertekent, die een soortgelijke geheimhoudingsplicht oplegt. 

8.4 Door gebruik te maken van de door Leverancier geleverde diensten, verkrijgt Klant kennis van, en inzicht in informatie die als Vertrouwelijke Informatie kan worden aangemerkt. De volgende informatie kan worden gecategoriseerd als vertrouwelijk,maar niet beperkt tot, alle (voorbeeld) informatie verstrekt aan Klant tijdens de installatie en implementatiefase en alle Platform- schermen. Klant zal deze informatie enkel gebruiken met betrekking tot de geleverde dienst en zal geen informatie in welke vorm dan ook openbaren aan derden zonder voorafgaande toestemming van de Leverancier.

8.5 In geval van overtreding door Klant, Leverancier of zijn werknemers of door onderaannemers van de vertrouwelijkheidsverplichtingen zoals gespecificeerd in deze Gebruiksvoorwaarden, is de geschonden partij verplicht om de andere partij een vergoeding te betalen voor de schade met een maximum van één keer de jaarlijks ebijdrage.

9.  Overmacht, gebruik Platform

9.1 Leverancier zal Klant per internet toegang verschaffen tot de medewerkers-en Klantinterfaces van het Platform. Leverancier is echter niet aansprakelijk indien zij niet aan haar contractuele verplichtingen kan of heeft kunnen voldoen als gevolg van stroomstoringen, netwerkstoringen, computervirussen, het uitvallen van servers, ontruimingen en evacuaties in het bedrijf of de bedrijfsomgeving van Leverancieren werkstaking en of andere acties door het personeel van Leverancier, haar toeleveranciers of distributeurs daaronder begrepen.

9.2 In geval van overmacht zal Klant nooit of te nimmer schadevergoedingen/of compensatie van Leverancier verkrijgen

9.3 Klant is verantwoordelijk voor de aanschaf en beheer van apparatuur, verbindingen en programmatuur voor de toegangen gebruik van het Platform (zoals computers internetverbinding, tablets) en is zich ervan bewust dat Leverancier ten dele afhankelijk is van de fabrikanten en ontwikkelaars van die apparatuur en programmatuur.

9.4 Voor het gebruik van het Platform zijn data - of internet verbindingen vereist. Klant dient zelf zorg te dragen voor een werkende verbinding en draagt zelf de kosten daarvan.

9.5 Leverancier verleent geen enkele garantie met betrekking tot ongehinderd gebruik, afwezigheid van belemmeringen, onafgebroken of ongehinder de toegang tot het Platform, noch enige andere garantie die niet expliciet in deze overeenkomst is opgenomen.

9.6 Leverancier behoudt zich het recht voor om het Platform op elk moment en om welke reden dan ook te wijzigen, te onderbreken, bepaalde functies of functionaliteiten en / of rubrieken toe te voegen of te verwijderen, wezenlijk te veranderen, te vervangen of te laten vervallen.

9.7 Leverancier is gerechtigd onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan en veranderingen aan te brengen in de wijze van gebruik van en de toegang tot het Platform, waaronder mede begrepen procedurele en/of technische wijzigingen en/of wijzigingen in de levering evenals in de inhoud en uiterlijke verschijningsvorm van het Platform.

9.8 Leverancier is gerechtigd om Klant met onmiddellijke ingang en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn de toegang tot het Platform te ontzeggen, indien en zodra zij redelijke gronden heeft om te vermoeden dat de Gebruiker het Platform gebruikt op een wijze die in strijd is met het bepaalde in deze Gebruiksvoorwaarden, de wet of met het geen in het maatschappelijk verkeer betaamt.

10.     Beperkte aansprakelijkheid, verzekering

10.1 De aansprakelijkheid van de Leverancier zal beperkt blijven tot een bedrag dat overeenkomt met de dekking van zijn verzekering tegen algemeen / professioneel / cyber & gegevensrisico.

11.     Onderaanneming

11.1 Zo wordt er gebruik gemaakt van een onderaannemer welke betrokken is bij het proces IT-onderhoud en ontwikkeling en een onderaannemer welke is betrokken bij de huisvesting van servers- en internetproviders.

12.     Ongeautoriseerd gebruik

12.1 Als het publiek toegang heeft tot het Platform, wordt het systeem enigszins kwetsbaar voor ongeoorloofd gebruik (bijvoorbeeld nep meldingen, testmeldingen, grappen, etc.).

12.2 Ter preventie van spam/ grappen is er bewust voor gekozen om geen algemene e- mailonderdrukking toe te passen. Reden hiervoor is dat wanneer bijvoorbeeld het limiet op 4 per uur wordt gezet, en een spammer/aanvaller het op het systeem heeft gemunt,hij/ zij deze limiet bereikt.

Een échte melding (door een legitieme melder) komt dan niet meer binnen,en eigenlijk is dan het doel van de spammer/aanvaller al bereikt.

Qua spambots zal het na genoeg niet mogelijk zijn, aangezien er een aantal stappen tussen zitten, dit kan een standaard geautomatiseerd script niet volledig doorlopen.

12.3 Zowel behandeling als afhandeling van binnengekomen melding en door ongeoorloofd gebruik (bijvoorbeeld nep meldingen, testmeldingen, etc.) zullen plaatsvinden door de Klant zelf.

13.     Toepasselijk recht en geschillen

Op deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Leverancier en Klant zullen een geschil, voortvloeiend uit of verbandhoudend met deze Gebruiksvoorwaarden, proberen op te lossen op een minnelijke manier. In het geval dat dergelijke pogingen zouden mislukken, zal de zaak worden voorgelegd aan een bevoegde rechtbank in Nederland.

14.     Diversen

Klantenondersteuning. Als Klant meer wilt weten over dienst van Leverancier, gaat Klant naar website van Leverancier en klikt in het menu op de link ‘Mijn account’ (inlog vereist) en daarna  op  de sub link ‘Documenten’. Hier wordt vervolgens  een lijst gepresenteerd met de handleidingen. Mocht Klant extra hulp nodig hebben dan kan Klant via de sub link ‘Support’ de helpdesk van Leverancier bezoeken.

Van kracht blijvende bepalingen. Als een of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettig of niet- afdwingbaar worden geacht, blijven de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen onverminderd van kracht.

Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden. Leverancier kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Leverancier stelt Klant minimaal 30 dagen voordat dergelijke wijzigingen op Klant van toepassing zijn, op de hoogte.

Elektronische communicatie. Leverancier stuurt Klant informatie over zijn/haar account (zoals betalingsautorisaties, facturen,wachtwoordwijzigingen, bevestigingsberichtenen kennisgevingen) uitsluitend in elektronische vorm, bijvoorbeeld via e-mail naar het e-mailadres dat Klant heeft opgegeven bij de registratie.

15.    Identiteit van de ondernemer

Report Misconduct V.O.F.
Handelend onder de naam:
MeldBedrijfsMisstand.nl

Nannie van Wehlstraat 292
2548 MN ‘s-Gravenhage
Tel: +31 (0) 651937752 | +31 (0) 643012442 | +31 (0) 626585195
E-mail: [email protected]
KVK: 82748926
BTW: NL862589770B01

 

 

Laatst bijgewerkt: 10 september 2022

© 2022 meldbedrijfsmisstand   |    Powered by Aemeyo
© 2022 meldbedrijfsmisstand 
Powered by Aemeyo
© 2024 meldbedrijfsmisstand Powered by Aemeyo
© 2022 meldbedrijfsmisstand 
Powered by Aemeyo
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram