FAQ

  1. Om medewerkers een veilig meldkanaal te bieden. Betrokken en integere medewerkers zorgen namelijk voor een goede werksfeer binnen de organisatie.
  2. Om meldingen van (vermoedelijke) misstanden in een zo vroeg mogelijk stadium te ontvangen. Hiermee wordt voorkomen dat misstanden groter worden en kunnen misstanden zo snel mogelijk worden opgelost.
  3. Voorkomen dat melders zich genoodzaakt voelen om extern (Media, Huis van Klokkenluiders, etc.) te gaan melden, met alle negatieve gevolgen van dien.
  4. Er gaat een preventieve werking uit van een (anoniem) onafhankelijk meldpunt.

Je kunt gebruik maken van het standaard platform voor één lage prijs per maand. Abonnementen vanaf € 50,- per maand (excl. BTW). Geen extra kosten of contracten. Gratis proefperiode en maandelijks opzegbaar. Bekijk de prijzencalculator hier, voor meer informatie.

Melden onder je eigen naam als je iets waarneemt dat niet door de beugel kan als niet-betrokken medewerker, is allesbehalve vanzelfsprekend. In tegenstelling tot slachtoffers, hebben getuigen geen enkele drijfveer om te melden, eerder een motief om niet te melden. De kans is groot dat ook uw medewerkers zonder (anoniem) meldpunt de andere kant op kijken in plaats van hun eigen bestaan op het spel te zetten. De meeste getuigen zullen dan ook niet melden als dit niet voor 100% veilig kan.

Probeer ons 14 dagen gratis! Als u geniet van de proefperiode, hoeft u niets te doen. U lidmaatschap wordt automatisch voortgezet zolang u ervoor kiest om lid te blijven. U kunt altijd voor het einde van je proefperiode opzeggen. Er worden dan geen kosten in rekening gebracht. Er is geen ingewikkeld contract, er zijn geen annuleringskosten en je gaat geen verbintenis aan. Opzeggen online is altijd mogelijk, 24 uur per dag.

Zowel kleine als grote bedrijven (van 50 t/m 60.000 medewerkers), overheden, banken, verzekeringsmaatschappijen, scholen, gezondheidszorg en non-profitorganisaties veral en ze kunnen weg. 

Ja! De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25 mei 2018 van toepassing. Organisaties die reeds een interne meldregeling (klokkenluidersregeling) hebben, moeten nagaan of de behandeling van ontvangen meldingen in lijn is met de AVG. Relevante aspecten zijn bijvoorbeeld of de gegevens worden verwerkt door derde partijen, of persoonsgegevens de EU verlaten en of er een mogelijkheid bestaat dat informatie gedeeld zal worden met autoriteiten in het buitenland. Afhankelijk van hoe de bestaande interne meldregeling en/of meldpunt is ingericht en de informatie die een melder verstrekt, zal de AVG zeer waarschijnlijk invloed hebben op hoe om dient worden te gaan met meldingen van deze melders. Indien er geen professioneel anoniem  meldsysteem (ook wel meldpunt genoemd) bestaat binnen de organisatie, zal de AVG beperkend werken. We zien dat een groeiend aantal organisaties besluit een professioneel meldpunt te implementeren, zodat voldaan wordt aan de eisen van nationale en internationale wetgeving, waarbij persoonsgegevens die de melding van de melder bevat, correct worden verwerkt. We maken dan ook gebruik van een Gegevensverwerkingsovereenkomst waarin allerlei informatie wordt gegeven over het onderwerp hoe om te gaan met persoonsgegevens in het kader van een meldpunt in lijn met de AVG.

Het meldsysteem is een applicatie welke speciaal is aangepast aan de wensen van de organisatie. Medewerkers kunnen er allerlei (vermoedens van) misstanden melden. De deelnemende organisatie heeft vooraf bepaald welke misstanden er via het meldpunt (anoniem) gemeld kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld ongewenst gedrag zijn, maar ook fraude, corruptie, etc. Afhankelijk van de regels die op de deelnemende organisatie van toepassing zijn, kunnen er verschillende soorten (vermoedens van) misstanden gemeld worden.

MeldBedrijfsMisstand is flexibel. Er zijn geen omslachtige contracten en geen verplichtingen aan verbonden. U kunt het account makkelijk online annuleren. U hoeft hiervoor maar twee keer te klikken. Er zijn geen annuleringskosten. U kunt het account op elk gewenst moment opstarten of stopzetten.

Bij een misstand in de zin van de wet moet het gaan om een misstand die uitstijgt boven een individuele kwestie of een persoonlijk conflict. Er moet sprake zijn van een van een patroon of structureel karakter, of van een zodanig ernstige of omvangrijke misstand dat daardoor het algemeen/maatschappelijk belang wordt geraakt. Bij een algemeen of maatschappelijk belang kan gedacht worden aan schending van een wettelijk voorschrift, een gevaar voor de volksgezondheid, een gevaar voor de veiligheid van personen, een gevaar voor de aantasting van het milieu, een gevaar voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.

Nadat de melding is binnengekomen bij de behandelaar, zal deze beoordelen of er voldoende informatie is om een feitenonderzoek te starten. Dit kan eventueel met hulp van een extern particulier recherchebureau. Bij onvoldoende informatie of twijfel over de betreffende melding, zal de behandelaar aanvullende vragen stellen. Op die manier kunnen ook valse meldingen er worden uitgefilterd. De Wet Huis voor Klokkenluiders verplicht tot informeren van een melder over wat er met de melding gebeurt: bijvoorbeeld opstarten van een onderzoek, dat er bepaalde maatregelen worden genomen, er meerdere klachten noodzakelijk zijn voordat onderzoek ingesteld kan worden, enz. De melder wordt altijd geïnformeerd over wat er verder met de melding gebeurt, al zal dat nooit inhoudelijk zijn.

Meldingen komen bij een vooraf door de werkgever bepaalde persoon terecht. Dit kan een compliance officer zijn, maar bijvoorbeeld ook de HR-manager, iemand in soortgelijke functie.. We noemen dat de behandelaar. Wie de behandelaar is binnen de organisatie, wordt vastgelegd in de interne meldregeling (ook wel klokkenluidersregeling genoemd). Deze persoon weet exact wat er met een melding moet gebeuren en kan deze zelf behandelen of doorsturen naar een ander bevoegd persoon, al naar gelang hetgeen is vastgelegd in de interne meldregeling.

Met ingang van 1 juli 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders in werking getreden. Het doel van deze wet is om de mogelijkheden tot het melden van een misstand te verbeteren en de melder bescherming te bieden tegen eventuele benadeling die hij oploopt als gevolg van het melden.

Echter in de praktijk werkt het regelmatig toch anders. Vertrouwelijkheid is het model waarbij één of een selectie van mensen (leidinggevenden, vertrouwenspersonen, etc.) de identiteit van de melder kent en deze afschermt voor derden. Helaas is vaak onderdeel van de statuten dat deze bescherming kan worden opgeheven indien het belang van de organisatie dit beginsel overstijgt. Er is dan dus geen garantie dat de identiteit van de getuige (de melder) beschermd blijft. Deze onzekerheid is een niet te overkomen drempel. Niet voor niets laten onderzoeken zien dat anonimiteit een voorwaarde is voor een effectieve meldregeling.

Het (anonieme) meldpunt is bedoeld voor gebruik in situaties waarbij melden via de normale managementlijnen (leidinggevende, vertrouwenspersoon, etc.) niet gepast is, niet effectief zal zijn of als medewerkers bang zijn voor eventuele vergeldingsacties. Als medewerkers een misstand willen melden, maar zich zorgen maken over eventuele consequenties, kan men anoniem melden. Het anonieme meldpunt dient pas als laatste redmiddel te worden ingezet voordat men extern gaat melden.

Ja, maar anonieme meldingen moeten altijd worden gedaan via het meldpunt. Om onbetrouwbare en valse meldingen tot een minimum te beperken en om de privacy te beschermen, dienen anonieme meldingen die via andere kanalen binnenkomen, niet in behandeling te worden genomen.

© 2022 meldbedrijfsmisstand   |    Powered by Aemeyo
© 2022 meldbedrijfsmisstand 
Powered by Aemeyo
© 2024 meldbedrijfsmisstand Powered by Aemeyo
© 2022 meldbedrijfsmisstand 
Powered by Aemeyo
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram