WET
BESCHERMING
KLOKKENLUIDERS

HET DOEL

Het doel van de EU richtlijn 2019/1937 bevat regels en procedures ter bescherming van klokkenluiders. De Nederlandse Wet Huis voor klokkenluiders wordt aangepast naar de ‘Wet bescherming klokkenluiders'

VOOR WIE?

Momenteel moeten werkgevers waarbij minimaal 50 personen werkzaam zijn, een procedure hebben voor het melden van een vermoedelijke misstand binnen de eigen organisatie. Binnenkort worden deze werkgevers ook verplicht deze interne procedures te benutten voor meldingen over inbreuken op het recht van de Europese Unie. De eisen waaraan deze meldprocedure moet voldoen, worden aangescherpt.

DE BELANGRIJKSTE VERANDERINGEN OP EEN RIJ:

MELDERS WORDEN BETER BESCHERMD

Nu (Wet bescherming klokkenluiders) :

• Het verbod op benadeling omvat élke vorm van benadeling van een melder van een vermoedelijke misstand of inbreuk op het recht van de Europese Unie, waaronder bijvoorbeeld ook het plaatsen op een zwarte lijst, het weigeren om een referentie te geven, pesten, intimideren en uitsluiting.
• Bewijslast bij de werkgever.
• Vrijwarring in gerechtelijke procedures.
• Direct extern melden is altijd mogelijk.
• Specifieke bescherming identiteit melder geregeld voor alle meldingen. ook bij werkgevers en andere bevoegde autoriteiten.
Eerst (Wet Huis voor klokkenluiders) :
• Onder benadeling valt uitsluitend benadeling in de rechtspositie, zoals schorsing, ontslag, degradatie, onthouden van bevordering, loonsverlaging en verandering van werklocatie.
• Bewislast bij de melder.
• Geen vrijwaring in gerechtelijke procedures.
• Eerst intern melden is in beginsel vereist.
• Specifieke bescherming identiteit melder alleen geregeld voor werkgevers en het Huis voor Klokkenluiders.
Read More

MELDPROCEDURES WORDEN AANGESCHERPT

Nu (Wet bescherming klokkenluiders) :
• Strengere eisen aan interne meldprocedure: geheimhoudingsplicht, registratieplicht, ontvangstbevestiging en opvolging.
• Aangewezen inspecties en toezichthouders zijn verplicht een apart meldkanaal in te richten voor de behandeling van meldingen over inbreuken op het Unierecht, waar specifieke eisen voor gelden.

Eerst (Wet Huis voor klokkenluiders)
• Werkgevers moeten een interne meldprocedure hebben voor vermoedens van misstanden
• Geen specifieke (unie)regels voor externe meldkanalen bij inspecties en toezichthouders

DEADLINE

Uw interne meldprocedure moet uiterlijk op 17 december 2023 aan de eisen van de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders voldoen.

BIJ HET BEPALEN VAN HET AANTAL VAN 50 MEDEWERKERS, TELLEN MEE:

• Werknemers
• Ambtenaren
• Uitzendkrachten die minstens twee jaar in dienst zijn
• Vrijwilligers en stagiairs mee, mits zij een vergoeding voor hun werkzaamheden ontvangen

Als bij u in de regel minder dan 50 personen werkzaam zijn, bent u niet wettelijk verplicht om een interne meldprocedure te hebben. Maar het mag natuurlijk wel. Al hoeft die procedure dan niet aan alle wettelijke eisen te voldoen.
© 2022 meldbedrijfsmisstand   |    Powered by Aemeyo
© 2022 meldbedrijfsmisstand 
Powered by Aemeyo
© 2024 meldbedrijfsmisstand Powered by Aemeyo
© 2022 meldbedrijfsmisstand 
Powered by Aemeyo
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram